Terug naar het overzicht

Controles inspectie op vervoer afvalstoffen in regio Winterswijk

Gepubliceerd op 05-12-2023 10:02 uur

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft eind vorige week samen met de Nederlandse en Duitse politie afvaltransportcontroles uitgevoerd in Winterswijk. Daarnaast zijn er bedrijfscontroles uitgevoerd bij 7 afvalverwerkingsbedrijven in de regio in samenwerking met de Omgevingsdienst Achterhoek en Omgevingsdienst Regio Arnhem. Tijdens de transportcontroles zijn 22 voertuigen gecontroleerd; bij deze controle zijn in totaal 23 overtredingen geconstateerd.

 

Gelijk speelveld

Mattheus Wassenaar, inspecteur-generaal van de ILT: “Het vervoer van afvalstoffen binnen Europa is gebonden aan regels. Door samen te werken binnen de verschillende ILT-teams en met nationale en internationale ketenpartners houden we zicht op de route van het transport. Het was mooi om te zien hoe deze gezamenlijke controle met de verschillende partners als een geoliede machine liep. En hoewel het voor oponthoud zorgde, zag ik dat de meeste chauffeurs begrip hadden voor de controle. Een gelijk speelveld in de branche is in ieders belang.”
 

Resultaten transportcontroles

Ten aanzien van het transport van afvalstoffen zijn er 8 overtredingen vastgesteld. Deze overtredingen hebben voornamelijk betrekking op het niet invullen van relevante gegevens op het transportdocument en/of de overbrenging van afval zonder documenten. De afzenders van het afval moesten ter plekke de overtreding herstellen door een correct ingevuld document aan te leveren. Omdat het in de meeste gevallen ging om een Duitse afzender, dient de ILT een verzoek tot handhaving in bij het Duits bevoegd gezag.
 

Transport begeleid naar bedrijf

In verband met de onduidelijkheid van de transportdocumenten en de lading heeft in 1 geval een ILT-team een afvaloverbrenging begeleid naar de ontvanger. Bij dit bedrijf werden diverse tekortkomingen geconstateerd, zoals bijvoorbeeld het vooraf tekenen c.q. het niet tekenen voor ontvangst, een administratie die niet op orde was en een overtreding van de Weeelabex. Afgedankt apparatuur moet wordt verwerkt volgens de Weeelabex Standard. Dit is een norm voor de kwalitatief hoogwaardige verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het bedrijf kreeg hiervoor een waarschuwing en over een paar maanden volgt er een hercontrole door de ILT. Ten aanzien van de onjuiste documentatie bij de overbrenging heeft de politie proces-verbaal opgemaakt.
 

Technische overtredingen

De politie constateerde 15 overtredingen van technische aard zoals: banden, ladingzekering, hoogte, lengte en verlichting. Naast een boete, legde de politie 5 keer een maatregel op. Het ging om vrachtwagens die te hoog en/of te lang waren. Dit moest ter plekke worden opgelost voordat het transport verder mocht. Bij 1 bedrijf is een transport gecontroleerd dat zonder de juiste vervoersdocumenten was verricht. Het betreft dus een illegale overbrenging. Het transport is teruggestuurd naar de afzender in Duitsland. Bij 4 van de 7 bedrijven wordt er voor meerdere onderwerpen bestuursrechtelijk opgetreden en/ of nader onderzoek ingesteld. Het gaat hier om overtredingen of ontbrekende informatie inzake de EVOA, Weeelabex en bodemactiviteiten.

 

Gemeenschappelijk optreden tegen milieucriminaliteit

Doel van de actie is om afvalverwerkingsbedrijven beter in beeld te krijgen, ze te informeren over actuele wet- en regelgeving en om het illegaal overbrengen van afval van en naar het buitenland tegen te gaan. Belangrijk bij dit soort controles is om milieucriminaliteit op afvalgebied en de daaruit voortvloeiende schade voor mens en milieu te voorkomen. Door hierbij samen te werken met andere teams en netwerkpartners wordt de kennis en ervaring gedeeld. Gemeenschappelijk optreden wordt daarbij gemakkelijker. De controles worden onaangekondigd uitgevoerd.
Aan de controle in Winterswijk deden ILT-inspecteurs afval logistiek, afval circulair, bodem en bouwstoffen en leefomgeving afvalstoffen mee. Ze werden hierbij ondersteund door inspecteurs meet- en monstername en aerosensing (drones). Bij de voorbereiding van de controle is er informatie aangeleverd door de afdeling informatie.